СПОДЕЛИ

Колонката на ДБ

09 / 04 / 2021

Коментар на важните футболни теми от изминалата седмица


Част от настоящите членове на Изпълнителния комитет на БФС направиха редица публични изявления, че новоизбраните президент и членове на Изпълнителния комитет на БФС ще имат мандат единствено до изтичане на мандата на сега действащите президент и Изпълнителен комитет, а именно до 16.02.2022 г. и след това ще трябва да се проведе друг „редовен“ конгрес на БФС. 


Следва да се посочи, че уставът на БФС не съдържа конкретни правила относно мандатността на Изпълнителния комитет и президента и категорично не отговарят на истината твърдения, че в него ясно било посочено че новоизбраните президент и членове трябва единствено да довършат мандата. Напротив, такова тълкуване няма опора в действащото законодателство и в устава на БФС – изцяло в правомощията на Конгреса е да вземе решение за пълен мандат на новоизбраните президент и членове на Изпълнителния комитет. По-долу са изброени основните точки, които обосновават това становище, а след тях са развити накратко и правните аргументи, подкрепящи всяка една от точките:

 

1. Конгресът е върховен орган и има пълно право да освобождава президента и членовете на Изпълнителния комитет.


2. Мандатът по съществото си е краен срок, след който членовете на БФС са длъжни да разгледат дейността на Изпълнителния комитет, а не забрана за Конгреса да променя персоналния състав на Изпълнителния комитет преди изтичането му.


3.Уставът на БФС не предвижда специални хипотези за смяна на членовете на Изпълнителния комитет, но това разбира се не означава че членовете на БФС са длъжни да търпят през пълния 4-годишен мандат всяко управление, независимо дали то нанася вреди на сдружението.


4. Членовете на Изпълнителния комитет са предложени от президента, логично е след като президентът е подал оставка Конгресът да прекрати мандата и на органа, чийто състав е бил предложен именно от освободения президент.


5. Никъде в устава на БФС не се предвижда, че при смяна на членовете на Изпълнителния комитет, новоизбраните членове ще довършат мандата на сменените, няма нито правни аргументи, нито житейска логика, да се твърди че избрани нов президент и нов Изпълнителен комитет, няма да имат пълен 4-годишен мандат.


6. Уставът изобщо не борави с понятия „редовен“ и „извънреден“ конгрес, нито законът, нито уставът предвиждат, че „извънредно“ заседание на Конгреса не може да приема определени решения.


7.Щом в поканата за свикване на Конгреса изрично е предвидено, че мандатът и правомощията на сега действащия Изпълнителен комитет ще бъдат предсрочно прекратени и всички негови членове ще бъдат освободени, няма никакви правни пречки Конгресът да избере нов президент и нов състав на Изпълнителния комитет и да им възложи пълен мандат на управление от четири години.

 


ПРАВНА АРГУМЕНТАЦИЯ ПО ВСЯКА ОТ ТОЧКИТЕ

 

1. Конгресът е върховен орган на БФС, неговите правомощия, изрично предоставени му от закона и от устава на БФС, включват избиране и освобождаване на президента и членовете на Изпълнителния комитет (чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 36, ал. 1, т. 3 от устава на БФС).


2. Уставът на БФС предвижда, че мандатът на президента и на членовете на Изпълнителния комитет е четири години (чл. 32, ал. 1). Нито уставът, нито законът обаче ограничават по какъвто и да е начин правото на Конгреса да освобождава членовете на изпълнителния комитет и президента преди изтичане на мандата им. Смисълът на мандатността е да има максимален срок, след който членовете на едно сдружение, формиращи върховния му орган, да са длъжни да разгледат дейността на управителния орган и да решат дали той трябва да продължи дейността си или предпочитат да възложат управлението на други лица. По никакъв начин обаче мандатността не може да се разглежда като забрана за Конгреса да променя персоналния състав на Изпълнителния комитет – такова виждане се застъпва и в съдебната практика, където в сходен спор съдът е направил следното тълкуване: „Касае се за мандатно по своя характер правоотношение, при което липсва императивна нормативна или друга забрана по отношение възможността за предсрочното му прекратяване. Основанията за това могат да бъдат от различно естество…“ (решение № 2163 от 12.12.2016 Г. по т. д. № 6280/2015 Г. на Софийски градски съд).


3.Абсолютно необосновано би било да се твърди, че членовете на Изпълнителния комитет не могат да бъдат сменени преди изтичането на мандата, тъй като уставът на БФС не предвиждал такива хипотези. Това би означавало, че ако членовете не могат да изпълняват задълженията си по каквито и да било причини, или пък ако членовете работят очевидно против интересите на сдружението, или пък ако резултатите от работата им са катастрофални, членовете на БФС са длъжни да търпят това през пълния 4-годшиен мандат, независимо че такова управление нанася вреди на сдружението. Такова разрешение би приравнило мандата на управителен орган на едно сдружение, с мандата на публично-правен административен орган – нещо което очевидно не отговаря на действащото законодателство, а и е изрично отречено от съдебната практика.


4.Членовете на Изпълнителния комитет са предложени от президента, съгласно чл. 39, ал. 2 от устава на БФС. След като президентът на БФС е подал оставка и тя е била приета от Конгреса, не само би било допустимо, а и би следвало изцяло логиката на отношенията в управлението на съюза, Конгресът да прекрати мандата и на органа, чийто състав е бил предложен именно от освободения президент.


5.Никъде в устава на БФС не се предвижда, че при смяна на членовете на Изпълнителния комитет, новоизбраните членове ще довършат мандата на сменените (такава разпоредба присъства в уставите на някои сдружения с нестопанска цел, но не такъв е случаят с БФС). Може и да има логика да се търси такова разрешение при смяна на един член на Изпълнителния комитет, но при смяна на целия състав на Изпълнителния комитет и президента, няма нито правни аргументи, нито житейска логика, да се твърди че така избрания нов президент и нов Изпълнителен комитет, няма да имат пълен 4-годишен мандат. Тук за пълнота трябва да се посочи, че няма никакво значение дали в новия състав на Изпълнителния комитет ще присъстват лица, които са били членове и на сега действащия – те ще бъдат новоизбрани с решение на Конгреса, след като правомощията им са били прекратени с решение на същия този Конгрес, следователно и за такива лица няма причина да „довършват“ нечий мандат.


6.Всъщност уставът изобщо не борави с понятия „редовен“ и „извънреден“ конгрес, които често се цитират от някои от текущите членове на Изпълнителния комитет. Конгресът, бидейки общо събрание на сдружението по смисъла на ЗЮЛНЦ, има определени правомощия, и нито законът, нито уставът ограничават тези правомощия и правят разграничение между „редовни“ и „извънредни“ заседания, още по-малко пък да предвиждат, че „извънредно“ заседание не може да приема определени решения.


7.В обобщение, щом в поканата за свикване на Конгреса изрично е предвидено, че мандатът и правомощията на сега действащия Изпълнителен комитет ще бъдат предсрочно прекратени и всички негови членове ще бъдат освободени, няма никакви правни пречки Конгресът да избере нов президент и нов състав на Изпълнителния комитет и да им възложи пълен мандат на управление от четири години.


ПОСЛЕДНИ

 • Колонката на ДБ
  14-05-2021
  Колонката на ДБ
 • Колонката на ДБ
  07-05-2021
  Колонката на ДБ
 • Колонката на ДБ
  30-04-2021
  Колонката на ДБ
 • Колонката на ДБ
  23-04-2021
  Колонката на ДБ
 • Колонката на ДБ
  02-04-2021
  Колонката на ДБ